KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Bilgilerin Korunması

Eğitim lisansı sahibi olan Veri Sorumlusu Şirketimiz Odtülüler Eğitim Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda şirketimizle ilgili tüm kişilerin (müşteri, potansiyel müşteri, çalışan, elektrik dağıtım sistemi kullanıcısı, yüklenici, her türlü mal ve hizmet tedarikçisi ve şirketimizle ilişiği bulunan tüm gerçek kişiler) bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte ve mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, kullanılması, saklanması ve üçüncü kişilerle paylaşılması ve bu kapsamda sahip olduğunuz haklar ile ilgili şirketimize başvuruda bulunulması ile ilgili sizi en doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerin korunması politikamız, ilgili eğitim mevzuatı uyarınca eğitim öğretim ile iştigal eden şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere uygulanmaktadır. Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir.

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVK Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, müşteri hizmet merkezlerimiz, arıza – bakım - onarım servislerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ ncı maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Şirketimizin mevzuat kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Aplikasyonların hazırlanması,
 • Mali konuların takip edilmesi,
 • Tüketici şikayetlerinin yanıtlanması,
 • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi,
 • Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, 
 • Satın alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

 

amaçları kapsamında KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde şirketimizce hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, ilgili mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, eğitim faaliyetini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, şirketimiz içerisinde şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVK Kanunu’nun 8’ inci ve 9’ uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin işleme amacıyla sınırlı olmasına özen gösterilmektedir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, elektrik dağıtım faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

 1. İnternet Sitemizde Çerez Uygulaması

Şirketimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında aşağıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler.

 1. Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu 11’ inci Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11’ inci maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. İşlenmişse bilgi talep etmek,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
 8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

 

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

 1. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVK Kanunu’nun 11’ inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Kocatepe Mahallesi Hatay Sokak No: 22 Çankaya / ANKARA adresindeki şirket merkezimize yazılı olarak, şirketimizin info@odtululer.com mail adresine de şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5’ nci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

d) Talep konusunun

 

bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Tebliğ’in 7’ nci maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

 

 1. Değişiklikler

Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Saygılarımızla,